Všeobecné

Obchodní podmínky

Prodávající:

Šimon Balský
IČO: 11742411
Místo podnikání: Weberova 1532/10, Děčín 6, 405 02

Zapsaný u Magistrátu města Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad.

Prodej produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.simonbalsky.cz

Kontakt:
e-mail: simon@simonbalsky.cz
tel.: +420 735 837 342

(dále jen „prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.simonbalsky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy​

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách/produktech (dále jen „službách“) a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě,
 • způsobu úhrady kupní ceny služby,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby, 
 • informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7 Digitální obsah je chráněný autorským právem a není možné ho bez souhlasu autora dále šířit nebo umožnit jeho používání dalším osobám. Porušení autorských práv je postihnutelné nejen podle autorského zákona, ale může jít o trestný čin.

3. Cena služeb a platební podmínky​

3.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojené na platební bránu společnosti ComGate Payments a.s, která poskytuje zabezpečené přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečené a důvěryhodné sítě ComGate Payments a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na základě faktury,
 • Platební kartou přes PayPal
 • Online platební kartou přes společnost ComGate Payments, a.s: VISA, VISA Electron, MasterCard a další.
  1. Po potvrzení objednávky budete přesměrováni na platební bránu ComGate Payments, a.s.
  2. Vyplníte požadované údaje o vaší kartě.
  3. Po zaplacení budete přesměrováni na zpět na formulář simpleshop.cz, kde si daný produkt můžete stáhnout.
  4. Pokud se chcete ujistit, že jste daný produkt uhradili, ComGate Payments, a.s zasílá informační mail s informacemi o provedené platbě. 
 • ​Rychlým bankovním převodem přes společnost ComGate Payments, a.s: ČSOB, FIO banka, UniCredit Bank a další.
  1. Po potvrzení objednávky budete přesměrování do svého internetového bankovnictví.
  2. Po přihlášení pouze potvrdíte platbu s již před-vyplněnými údaji.
  3. Po zaplacení budete přesměrováni na zpět na formulář simpleshop.cz, kde si daný produkt můžete stáhnout.
  4. Pokud se chcete ujistit, že jste daný produkt uhradili, ComGate Payments, a.s zasílá informační mail s informacemi o provedené platbě. 

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.6 Splatnost: Kupní cena je splatná do 7 dní od uzavření smlouvy (od datumu vystavení faktury), pokud není uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu za službu je splněná okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

4.3 Kupující může odstoupit od smlouvy tím, že pošle prodávajícímu na email: simonbalsky@seznam.cz prohlášení, že odstupuje od kupní smlouvy. Dále musí prodávající doložit kopii faktury.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Prohlášení

9.1 Služby prodávajícího slouží pouze pro vzdělávací a informační účely. Informace, které poskytuje, by neměly být považovány za náhradu lékařských rad. Před aplikováním jakéhokoliv postupu, byste měli nejprve konzultovat s kompetentním lékařským profesionálem. Informace které služby obsahují, neslouží k léčbě, diagnóze nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu. Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné újmy, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku uplatňování informací, které se vyskytují ve službách.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty simon@simonbalsky.cz, telefon +420 735 837 342.

V Děčíně dne 2. 9. 2021